Regulamin

 1. Definicje
  • Strona internetowa orkana13.pl - strona zawierająca ogłoszenia internetowe dostępna pod aktualnym adresem URL: http://orkana13.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Strona internetowa orkana13.pl w dalszej części regulaminu występuje jako strona. Właścicielem strony jest Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer, z siedzibą: 10-012 Olsztyn, ul. Władysława Orkana 13, zwana dalej Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer.
  • Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu i zdjęć wprowadzonych online przez Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer.
  • Użytkownik - osoba korzystająca ze strony w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
 2. Określenie zasad dostępu do strony internetowej
  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  2. Dostęp do części zasobów strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.
  3. Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania ze strony: - MS Internet Explorer, - Firefox, - Chrome, - Opera. Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies.
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie strony.
 3. Zobowiązania Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer - właściciela strony
  1. Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.
  2. Treść ogłoszeń zamieszczonych na stronie orkana13.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach strony orkana13.pl, są reklamą określonej nieruchomości.
 4. Zobowiązania użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach strony, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 5. Odpowiedzialność stron
  1. Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.
  2. Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych (patrz: polityka prywatności)
  1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO oraz w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. -  po wyrażeniu przez niego zgody.
  2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych i archiwizacyjnych.
  3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer z siedzibą: 10-012 Olsztyn, ul. Władysława Orkana 13. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer.
 7. Postanowienia Końcowe
  1. Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami strony orkana13.pl należą do Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer.
  3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony można kierować na adres siedziby Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer oraz na adres biuro@orkana13.pl.
  4. Reklamacje dotyczące strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@orkana13.pl. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
  5. Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Zakład Produkcyjno - Usługowy Kol Metal Jan Koliwer.
  7. Regulamin jest dostępny na stronie www.orkana13.pl
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.